Логопед
Десислава Дилкова
Професионална грижа за деца и възрастни от логопед Десислава Дилкова.
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
Почасови занимания
Целодневни занимания
Индивидуално
Логопедът е специалист, който провежда невропсихологично обследване на деца и възрастни с езиково-говорни нарушения, провежда индивидуална терапия, провежда групова терапия, провежда терапия вкъщи, включвайки всички близки, предоставя информация и материали, дава подходящи съвети
Положителни резултати се постигат чрез усилена индивидуална работа с всеки диагностициран пациент. Логопеда трябва да обърне внимание и до положи максимум усилия за правилния подход, което отнема време.
Десислава Дилкова е специалист логопед с огромен опит в България и Чужбина. Като логопед непрекъснато увеличава познанията и подобрява методите на провеждане на индивидуални занимания.

Дислексия

Дислексия – нарушение на четенето, породено от несформираност на висшите психични функции. Наблюдават се трудности при ограмотяването (невъзможност или трудно усвояване на буквите). Често се среща при деца с ДЦП, задръжка в психичното развитие (ЗПР), задръжка в речевото развитие.

Фонематична дислексия – свързва се с недоразвити функции на фонематичната система, несформиране на звуко-буквения анализ.

Семантична дислексия – нарушено разбиране на прочетеното.

Аграматична дислексия – недоразвит граматичен строй на речта.

Мнестична дислексия – трудности при усвояването на буквите.

Оптическа дислексия – трудности при усвояването на графично сходните букви. Може да се наблюдава огледално четене.

Тактилна дислексия – среща се при слепи.

Речева сиптоматика
Заместване, пропускане или неправилно четене на букви, чиито звукове са фонетично близки (звучни – беззвучни, африкати) или неправилно четене на графично сходни букви (х-ж, п-н, п-л)

Побуквено четене

Изопачена звуко-сричкова структура на думите – пропускане на съгласни при думи със струпани съгласни, добавяне на звукове, пропускане, разместване, добавяне на звукове и срички.

Нарушено разбиране на прочетеното на ниво дума, изречние, текст, при технически правилно четене.

Аграматизъм – неправилно съгласуване на прилагателни и съществителни имена, окончанията на глаголите и др.

Често се наблюдава нарушено звукопроизношение.

Беден речников запас, неточна употреба на думи.

Неречева симптоматика

Трудности в пространствената ориентация (ляво-дясно, горе-долу), късна латерализация. Неточности при определяне на форми, големини. Несформирани зрително-пространствени представи – не могат да сглобят от части цялото, не могат да прерисуват, да конструират.

Логопедията като наука

Логопедията е наука, която изучава нарушенията на речта и езика, гласовите нарушения, нарушенията в гълтането - дисфагия и разработва терапевтични методи за преодоляването им, изучава хората с комуникативни нарушения, разработва и прилага методи за корекционна работа.

Логопедията е наука, която се занимава с изучаването на разстройствата, които засягат човешката реч (говор), език, когнитивната сфера (познавателните способности), гласа, гълтането, и с методите за рехабилитация или корекция на физическите и / или когнитивния дефицит (разстройство), резултатът от което се изразява в трудности за комуникация или преглъщане.

Речта е употреба на езика, езикът в действие, говоримия език. Речта отразява и съдържа индивидуалното, частното, моментното в езика. Езикът е система от правила, речниково съдържание, средство за комуникация. Физиологично речта се произвежда от говорния апарат на човека.

Логопедът е специалист, който провежда невропсихологично обследване на деца и възрастни с езиково-говорни нарушения, провежда индивидуална терапия, провежда групова терапия, провежда терапия вкъщи, включвайки всички близки, предоставя информация и материали, дава подходящи съвети, провежда консултации с други специалисти при необходимост – лекар, невролог, психиатър, оториноларинголог, психолог и др.
Design by: StDesign Полезни връзки: Безплатни обяви