Логопед
Десислава Дилкова
Професионална грижа за деца и възрастни от логопед Десислава Дилкова.
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
Почасови занимания
Целодневни занимания
Индивидуално
Логопедът е специалист, който провежда невропсихологично обследване на деца и възрастни с езиково-говорни нарушения, провежда индивидуална терапия, провежда групова терапия, провежда терапия вкъщи, включвайки всички близки, предоставя информация и материали, дава подходящи съвети
Положителни резултати се постигат чрез усилена индивидуална работа с всеки диагностициран пациент. Логопеда трябва да обърне внимание и до положи максимум усилия за правилния подход, което отнема време.
Десислава Дилкова е специалист логопед с огромен опит в България и Чужбина. Като логопед непрекъснато увеличава познанията и подобрява методите на провеждане на индивидуални занимания.

Дисграфия

Дисграфия – нарушение на писането. Изразява се в пропускане, разместване, добавяне на букви и срички, нарушения в изписването на думата – слято или поотделно изписване, аграматизъм. В норма процесът на писане се осъществява при висока степен на сформираност на определени речеви и неречеви функции – слухова диференциация на звуковете, правилно произношение, звуко-буквен анализ и синтез, сформирана лексико-граматична страна на речта, зрителен анализ и синтез, пространствени представи. Среща се при деца с общо недоразвитие на речта (ОНР), задръжка в психичното развитие (ЗПР), задръжка в речевото развитие.

Артикулаторно – акустична дисграфия – детето пише, така както говори. Причината е неправилното произношение. Проявява се в заместване, пропускане на букви, съответни на тези, които замества или пропуска в устната реч.

Акустична дисграфия – причината е нарушение на фонемното разпознаване. Проявява се в заместване на букви на фонетично близки звукове. В устната реч се произнасят правилно. Често се заместват буквите на следните звукове - съскави и шушкави, звучни – беззвучни (ч – щ, ц – с), а в най-тежките случаи се смесват букви на артикулаторно и акустично далечни звукове (л – к, б – в, п – н).

Дисграфия при нарушен езиков анализ и синтез – неправилно разделяне на изречението на думи, неправилен сричков и фонемен анализ и синтез. Изразява се в неправилно изписване на думи и изречения. Най-честите грешки на ниво дума - пропускане на съгласни при струпани съгласни, пропускане на гласни, разместване, пропускане или добавяне на букви и срички, на ниво изречение – слято писане на думи, особено на предлози, разделно писане на думи, разделно писане на представки и наставки.

Аграматична дисграфия – причината е недоразвитие на граматичния строй на речта (морфология и синтаксис). Проявява се на ниво дума, изречение, текст. Срещат големи трудности при установяването на логически връзки между изреченията. На ниво изречение – изопачена морфологична структура на думата – замяна на представки и наставки, изменение на окончанията, нарушено съгласуване на думите по род и число, трудности при подреждане на думите в изречение.

Оптична дисграфия – свързва се с недоразвитие на зрителния гнозис, анализ и синтез, пространствените представи. Проявява се в заместване и изопачаване на буквите при писане. Заместват се най-често графично сходни ръкописни букви, състоящи се от еднакви елементи, разположени различно в пространството (в – д, т – ш) или имащи допълнителни елементи (и – ш, п – т, х – ж, л – м), огледално изписване на буквите, пропускане на елементи от буквата, особено при съединяването и с друга, изпускане или неправилно разположение на букви.

Речева симптоматика – замяна на букви, близки по звучене (Б-П, В-Ф, Д-Т), замяна на букви, съдържащи еднакви елементи (б-д, п-н, и-п, ш-щ, н-к, м-л), пропускане, разместване, добавяне или недоизписване на букви или срички, слято изписване на думи, аграматизъм – несъгласуване по род и число, неправилно изписване на предлози, представки, наставки, съюзи, много грозен и нечетлив почерк, сериозни трудности при преминаване от фонема в графема. 

Неречева симптоматика – неврологични нарушения, нарушения на познавателната дейност, възприятието, паметта, вниманието, психични нарушения.

Логопедията като наука

Логопедията е наука, която изучава нарушенията на речта и езика, гласовите нарушения, нарушенията в гълтането - дисфагия и разработва терапевтични методи за преодоляването им, изучава хората с комуникативни нарушения, разработва и прилага методи за корекционна работа.

Логопедията е наука, която се занимава с изучаването на разстройствата, които засягат човешката реч (говор), език, когнитивната сфера (познавателните способности), гласа, гълтането, и с методите за рехабилитация или корекция на физическите и / или когнитивния дефицит (разстройство), резултатът от което се изразява в трудности за комуникация или преглъщане.

Речта е употреба на езика, езикът в действие, говоримия език. Речта отразява и съдържа индивидуалното, частното, моментното в езика. Езикът е система от правила, речниково съдържание, средство за комуникация. Физиологично речта се произвежда от говорния апарат на човека.

Логопедът е специалист, който провежда невропсихологично обследване на деца и възрастни с езиково-говорни нарушения, провежда индивидуална терапия, провежда групова терапия, провежда терапия вкъщи, включвайки всички близки, предоставя информация и материали, дава подходящи съвети, провежда консултации с други специалисти при необходимост – лекар, невролог, психиатър, оториноларинголог, психолог и др.
Design by: StDesign Полезни връзки: Безплатни обяви